Polityka prywatności i cookies

§1. Zasady ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów nie będącymi osobami prawnymi przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.docebo.pl i www.dobrenaprezent.pl.

Sklep na stronach: www.dobrenaprezent.pl i www.docebo.pl prowadzony jest przez firmę DOBRE NA PREZENT Sylwester Marcula z siedzibą w Szczecinie 71-714 Szczecin, ul. Studzienna 34/1,  NIP: 7962138685, który jest administratorem danych osobowych („Administrator”) czyli ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zachowania poufności.

Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:

   • żądania ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
   • żądania ich usunięcia – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, Klient cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych, Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych dziecku,
   • żądania ograniczenia przetwarzania – gdy dane są nieprawidłowe – Klient może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale Klient nie będzie chciał aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
   • do przenoszenia danych osobowych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, W takiej sytuacji Klient, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Jeśli Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych może ją w każdej chwili wycofać.

Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych powyższe uprawnienia w zakresie w jakim, nie stoją one w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych otrzymywanych na podstawie plików cookies podczas samego korzystania z Witryny.

§2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

   1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych,
   2. ograniczenia celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celem ich przetwarzania,
   3. minimalizacji ilości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   4. prawidłowości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie i podejmuje wszelkie rozsądne działania aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
   5. ograniczenia czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych,
   6. zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę – za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
   7. zniszczeniem lub uszkodzeniem,
   8. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych wyżej zasad i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.

§3. Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego (np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa kroków – sekcje na Witrynie: „ostatnio oglądane”, „przechowalnia”, „koszyk”).

O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo poniżej w części „Polityka cookies i podobnych technologii”

§4. Inne źródła danych

Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

   • państwa adres IP
   • rodzaj platformy
   • rodzaj przeglądarki internetowej

§5. Pozyskiwane dane osobowe

Dokonanie zakupu towaru: w przypadku dokonywania zakupów Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu: nazwisko i imię, e-mail, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego.

W przypadku zakupu przedmiotów koncesjonowanych wymagamy dostarczenia skanu dowodu tożsamości.

Zakładanie konta Użytkownika (rejestracja): w przypadku zakładania konta Użytkownika Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracji: nazwisko i imię, e-mail, adres, numer telefonu kontaktowego. Każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”).

Konkursy: Od czasu do czasu Administrator organizuje konkursy. Dane osobowe Klientów (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwiska, adres, numer telefonu kontaktowego, e- mail.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie Administrator organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Klientów, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwiska, adres, numer telefonu kontaktowego, e- mail.

Podanie przez Klienta danych określonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Podanie danych osobowy w przypadku przystąpienia do organizowanych przez nas konkursów i akcji promocyjnych umożliwia udział w nich oraz dostarczenia nagrody w przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu, a podanych w celu założenia konta Użytkownika – jego założenie i administrowanie. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy ewidencyjnych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych jest dobrowolne.

§6. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

§7. Kontakt z klientem

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, do klienta zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje na temat dokonanej transakcji i postępach w realizacji zamówienia drogą mailową.

§8. Zapis do newslettera

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów z www.docebo.pl i www.dobrenaprezent.pl.  Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji z tego uprawnienia prosimy o:

   • wykorzystanie z automatycznej funkcji rezygnacji z newslettera poprzez kliknięcie w przycisk, który został umieszczony na końcu każdego przesłanego newslettera w treści „Kliknij tutaj aby zobaczyć wiadomość w przeglądarce. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, kliknij tutaj”.
   • przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail: docebo.pl@gmail.com lub dobrenaprezent@gmail.com.

§9. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe w następujących celach:

   • założenia i prowadzenia konta Użytkownika,
   • zapewnienie obsługi konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
   • udostępnienia usługi e- mail Newsletter,
   • organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,
   • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
   • dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,
   • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze strony www, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym,
   • dostawy zamówionych lub przekazywanych towarów,
   • obsługi reklamacji,
   • obsługi próśb, żądań i wniosków, kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami,
   • wypełnienia obowiązku prawnego jaki nakładają na nas przepisy podatkowe i rachunkowe oraz dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
   • zapewnienia obsługi usług płatniczych,
   • ewentualnie windykacji należności,
   • prowadzenia analiz statystycznych,
   • obsługi wniosków, zapytań itp. przekazywanych w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem zawartej z nami umowy,
   • marketingu bezpośredniego,
   • kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach świadczonych przez nas usług, obsługą transakcji, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w tym telefon i e- mail,
   • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.inn. oglądane towary itp.,
   • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio oglądanymi treściami,
   • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
   • zapewnienie rozliczalności.

§10. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: dobrenaprezent@gmail.com lub do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Sylwester Marcula, ul. Studzienna 34/1, 71-714 Szczecin.

POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisudocebo.pl i www.dobrenaprezent.pl z siedzibą pod adresem ul. Studzienna 34/1, 71-714 Szczecin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookiesu) oraz „stałe” (persistent cookiesu). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.
 11. Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy listę naszych partnerów wraz z informacjami na temat usług, które dla nas świadczą.
  • Facebook – docieranie do Klienta za pomocą platform społecznościowych oraz w celu umożliwienia dzielenia się i zaangażowania,
  • Instagram – docieranie do Klienta za pomocą platform społecznościowych oraz w celu umożliwienia dzielenia się i zaangażowania,
  • SALESmanago (Benhauer sp. z o.o. Kraków) – analiza zachowań zakupowych co umożliwia nam personalizację i dostarczanie Klientowi indywidualnych rekomendacji towarów,
  • Tradetracker – reklamy afiliacyjne,
  • Opineo – opinie o sklepie i towarach,
  • Google Analytics – statystyki strony internetowej,
  • Yandex Metrica – statystyki strony internetowej.