Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo/Kochani,

 
Pragnę poinformować, że z dniem 25.05.2018 roku  ulegają zmianie  przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
 
Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 
W związku z tym przygotowałem dla Was niezbędne informacje, które znajdziecie poniżej. Dowiecie się z nich, w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.
 
Administrator danych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sylwester Marcula prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOBRE NA PREZENT Sylwester Marcula z siedzibą w Szczecinie ul. Studzienna 34/1, NIP 7962138685, REGON 321020072.
Jako Administrator nie wyznaczyłem inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przeze mnie  danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem możesz skontaktować się na adres e- mail: dobrenaprezent@gmail.com lub pisemnie na adres podany wyżej z dopiskiem „dane osobowe”.
 
Skąd mam Twoje dane.
Twoje dane osobowe otrzymałem od Ciebie w związku z transakcjami w sklepie internetowym dokonanymi przez Ciebie bez rejestracji, zakupami dokonywanymi w sklepie DOBRE NA PREZENT lub w związku z zawartymi innego typu oraz udziałem w konkursach.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
 • założenia i prowadzenia konta Użytkownika na stronie www.docebo.pl lub www.dobrenaprezent.pl,
 • udostępnienia usługi e- mail Newsletter,
 • zgłoszenia udziału  w organizowanych konkursach i wydarzeniach,
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6  ust. 1 a) RODO);
 • dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,
podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes Administratora np. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 a) i f) RODO).
Mogę też przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) , w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www. docebo.pl lub www.dobrenaprezent.pl, w tym dokonywania transakcji na mojej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym;
 • dostawy zamówionych lub przekazywanych towarów,
 • obsługi reklamacji  w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, żądań i wniosków, które do mnie kierujesz; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczonymi przeze mnie usługami.
Dodatkowo przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego jaki nakładają na mnie przepisy podatkowe i rachunkowe oraz dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją (art. 6 ust. 1 c) RODO).
Poza tym, przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO) w celu:
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych – w celu należytej obsługi transakcji płatniczych,
 • ewentualnie windykacji należności –w celu możliwości dochodzenia roszczeń,
 • prowadzenia analiz statystycznych – w celu prowadzenia wewnętrznych badań,
 • obsługi Twoich wniosków, zapytań itp. przekazywanych w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem zawartej z nami umowy – w celu usprawnienia i udoskonalenia komunikacji z klientem oraz analizy jego potrzeb,
 • marketingu bezpośredniego – w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług.
 
Okres przez który dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i ewidencyjnych.
Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeśli przetwarzam dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 
Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi.
Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z moimi poleceniami.
 
Przekazywanie danych poza EOG
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
 
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych określonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Podanie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy dotyczącej testowania towarów jest również dobrowolne acz konieczne do zawarcia tej umowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy. Podanie danych osobowych w przypadku przystąpienia do organizowanych przeze mnie konkursów umożliwia udział w nich oraz dostarczenia nagrody w przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu a podanych w celu założenia konta Użytkownika  – jego założenie i administrowanie. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy ewidencyjnych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
 
Pliki cookies i podobne technologie
Na moich stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie i Local Storage Object, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Na tej podstawie, w szczególności kierowane są do Ciebie oferty i reklamy towarów. Szczegółowe informacje na temat używanych technologii zamieszczone będą w zmienionej Polityce Prywatności. Znajdziesz tam także informację o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.
 
Przetwarzanie danych osobowych automatycznie
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 
Twoje uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przeze mnie:
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
Cofnięcie zgody  nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
 Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania (gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych dziecku), ograniczenia przetwarzania (gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie będziesz chciał/chciała aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu), prawo do ich przenoszenia (gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny), niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 
Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celach analitycznych.
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Ks. Sylwester Marcula